Šta je sve potrebno da bi borac odbrambeno-otadžbinskog rata mogao dobiti novčanu pomoć???

Društvo Republika Srpska

Najavljena je pomoć za sve borce od prve do pete kategorije, koji ne rade ili imaju primanja manja od 500 maraka. Međutim, iz resornog ministarstva poručuju da se pomoć odnosi na socijalno ugrožene borce, a predstavljeni su i dodatni uslovi iz kojih je jasno da mnogi borci koji su očekivali jednokratnu pomoć od stotinu maraka, neće je dobiti.

Otvoren je javni poziv za podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć socijalno ugroženim nezaposlenim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od prve do pete kategorije, mlađim od 60 godina.

USLOVI ZA ODOBRAVANJE NOVČANE POMOĆI

1) Da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srpske;

2) Da mu je rješenjem nadležnog organa utvrđen status borca od prve do pete kategorije;

3) Da je mlađi od 60 godina;

4) Da ukupna primanja podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos veći od 207,00 KM ili da ukupna primanja podnosioca zahtjeva i članova njegove uže porodice (otac, majka, supruga i djeca), sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, ne prelaze iznos veći od 520,00 KM, isključujući primanja iz socijalne i dječije zaštite;

5) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu nisu vlasnici više od jedne stambene jedinice, uslovne za stanovanje;

6) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice, sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, nisu vlasnici poslovnog prostora iz kojeg se mogu ostvariti prihodi prodajom ili izdavanjem u zakup;

7) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice, sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, nisu vlasnici poljoprivrednog zemljišta i/ ili šume, čija površina prelazi pet hektara;

8) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice, sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, nisu vlasnici jednog ili više motornih vozila ukupne kataloške vrijednosti preko 6. 000.00 KM;
 
9) Da podnosilac zahtjeva nije obuhvaćen Programom zapošljavanja i samozapošljavanja, predviđen Akcionim planom zapošljavanja Republike Srpske u 2021. godini, kao i da nije koristio novčana sredstva za samozapošljavanje kroz program „Zajedno do posla“.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 05. maj 2021. godine.

Vlada Republike Srpske će, u zavisnosti od broja lica koja se nalaze na konačnoj listi i iznosa raspoloživih sredstava u budžetu Republike Srpske,  svojom odlukom utvrditi visinu i način isplate novčane pomoći, na osnovu koje će prvostepeni organi donijeti rješenja o odobravanju novčane pomoći.